5. 9.–29. 9. 2023

PAUSER: Call To Action

Kurátorka: Barbora Křížová
 

 

Narozen: 13. 1. 1983, Olomouc

Pauser absolvoval Střední školu oděvní v Prostějově se zaměřením v oboru oděvní designér.
Odtud se přesunul ke studiu na zlínskou Univerzitu Tomáše Bati, konkrétně na Fakultu multimediálních komunikací,
obor Multimédia a design se zaměřením na design oděvu.
Následně přešel do Ateliéru oděvního designu na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.

Pauserova tvorba je budována na dvou základních stavebních kamenech
– prvotní ovlivnění, kdy začínal jako graffiti writer, se postupně prolnulo se studiem oděvního designu
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, a tak vznikl vlastní umělcův vizuální jazyk a identita.

            Pauser patří k typickým představitelům generace „Y“. Ve své práci reflektuje kulturní pozadí a silnou vizualitu,
která je jeho generaci vlastní. Sám uvádí, že k nejstarším vlivům, působících na jeho tvorbu, se řadí rozmach internetu
a počítačových her, nebo třeba MTV. V posledních letech je jeho stále silnějším inspiračním zdrojem rozvíjející se digitální technologie, a to ve spojitosti se zavedením kryptoměn a NFT.
Fascinace virtuálním světem je něco, co se v Pauserově tvorbě stále znovu objevuje a posouvá ji na nové úrovně.

              Pauserovo umění můžeme vidět v různých podobách, včetně nástěnných maleb, digitálních oděvů nebo skulptur,
rozšířené reality a NFT. Má za sebou řadu výstav po celém světě, včetně samostatných výstav v Česku a Německu
a skupinových výstav ve Francii, Arménii a Velké Británii.

 

CALL TO ACTION

Podle ustálené definice je Call To Action (CTA) marketingový odkaz na část obsahu, například obrázek, tlačítko nebo text,
který má uživatele vyzvat k provedení určité akce.

Tyto odkazy mají navést diváka k rychlému rozhodnutí a dnešní svět je jimi protkán.

Na Pauserově výstavě v Galerii Caesar je umělec stavěn do role takovéhoto pokušitele.
Tvůrce výstavy vyzývá diváka k akci – od samotné návštěvy galerie, přes požadavek k účasti ve světě rozšířené reality,
až po prvek obchodu.

Diváci jsou pobízeni k zapojení se do jistého sledu událostí a momentů obklopující výstavu
a výstavní prostor se tak stává dějištěm střetu dvou smýšlení, které v podstatě fungují jako dvojice protikladů.
Analogicky tak koncept výstavy kopíruje jeden z nejsilnějších momentů v Pauserově tvorbě,
a to využívání opozičně zavedených pojmů.

 PRODEJ VÝTVARNÝCH DĚL >>>ZDE


 

Název výstavy Call to Action (CTA) odkazuje k rychlosti, neustálému finančnímu toku a změnám vlastnictví v současném světě.
Call to Action (CTA) je marketingový odkaz na část obsahu, například obrázek, tlačítko nebo text, který má uživatele vyzvat
k provedení určité akce. Tyto odkazy mají navést diváka k rychlému rozhodnutí – nejčastěji nákupu.

Na Pauserově výstavě v Galerii Caesar je umělec stavěn do role takového pokušitele. Tvůrce vyzývá diváka k akci – od samotné návštěvy galerie, přes prvek úvahy o obchodu, až po požadavek
k účasti ve světě rozšířené reality a digitality. Diváci jsou pobízeni
k zapojení se do jistého sledu událostí a momentů obklopující výstavu, a výstavní prostor se tak stává dějištěm střetu dvou smýšlení, které v podstatě fungují jako dvojice protikladů. Všudypřítomný prvek spotřebního materiálu a rychlého obchodu kontrastuje v první části výstavy se zasazením uměleckých děl do tradičně vyznívajícího salónního a institucionálního prostředí, ve kterém je umělecké dílo obklopeno sterilní vizualitou a tradicí.
Druhá část výstavy se pak zaměřuje na samotnou podstatu uměleckého díla a užitého umění – její kontrast s první části výstavy je jednoznačný. Divák se najednou ocitne v komerčním prostoru, ve kterém jsou umělecká díla na jednu stranu prezentována jako spotřební komodita, na stranu druhou jako jedinečný a nezaměnitelný token. Tím se divák dostává do třetí výstavní sekce, která funguje jako naprostý kontrast předešlého. Umělecké dílo je zde zcela zbaveno své materiální podstaty, naopak přetrvává potřeba vlastnictví nezaměnitelné položky. Analogicky tak koncept výstavy kopíruje jeden z nejsilnějších momentů v Pauserově tvorbě, a to využívání opozičně zavedených pojmů.

 

The title of the exhibition Call to Action (CTA) refers to the speed, constant financial flow and changes of ownership in today's world. A Call to Action (CTA) is
a marketing reference to a piece of content, such as an image, button or text, that is intended to prompt
a user to take a specific action. These links are intended to guide the viewer to make a quick decision – most often a purchase.

In Pauser's exhibition at the Caesar Gallery, the artist
is placed in the role of such a tempter. The artist invites the viewer to take action – from the actual visit to the gallery, to the element of reflection on business, to the demand to participate in a world of augmented reality and digitality. Viewers are encouraged to engage with
a certain sequence of events and moments surrounding the exhibition, and the exhibition space becomes the site of a clash between two mindsets that essentially function as a pair of opposites. The ubiquitous element of consumables and fast-moving commerce contrasts
in the first part of the exhibition with the setting of the artworks in a traditionally prominent salon and institutional environment, in which the artwork is surrounded by sterile visuality and tradition.
The second part of the exhibition then focuses on the very nature of the artwork and applied art – its contrast with the first part of the exhibition is clear. The viewer suddenly finds himself in a commercial space in which works of art are presented as a consumer commodity on the one hand, and as a unique and unmistakable token on the other. This brings the viewer to the third exhibition section, which functions as a complete contrast to the previous one. Here, the artwork is completely stripped of its material essence; instead,
the need to own an unmistakable item persists. By analogy, the concept of the exhibition copies one of the strongest moments in Pauser's work, namely the use of oppositional established concepts.

 
   

Pauser, vlastním jménem Tomáš Junker, se pohybuje ve sféře, která kombinuje množství uměleckých projevů – i proto se často nepředstavuje pouze jako malíř, ale užívá množství dalších přídomků: designér, graffiti writer, nebo digitální tvůrce.
V Pauserově tvorbě se odráží tři etapy uměleckého vývoje – tradiční přístup, obraz na plátně, pozvolna přechází k tvorbě užitého umění a končí v pro současný svět příznačném fenoménu,
a to digitální tvorbě. Materiál a materialita, a to nejen uměleckých předmětů, je pro Pausera jedním ze zásadních inspiračních momentů – náměty obrazů na plátně často souvisí
s rychlostí konzumního světa a volají po potřebě oprostit se od materiálna. Vyobrazování městského prostředí, pramenící
z Pauserovy pozice streetartového umělce a graffti writera, do velké míry automaticky a podvědomě navazuje na problematiku konzumerismu, obchodu a potřeby po hmotném uspokojení. Například Pauserovo dílo Do-Buy slouží jako obraz materiality v roli nejdůležitější komodity dnešního světa. Na existenci (uměleckého díla) navazuje poloha Pausera jako digitálního tvůrce NFT. NFT fungují na principu vlastnictví nezaměnitelné položky – po vzoru tradičního fungování trhu s uměním tak zůstává potřeba chápat umělecké dílo jako majetek a investici, naopak zcela mizí možnost vlastnit jej jako objekt zakotvený v realitě.

 

Pauser, who goes by the name Tomáš Junker, works in a sphere that combines many artistic expressions - which is why he often does not present himself only as a painter, but uses many other adjectives: designer, graffiti writer, or digital creator. Pauser's work reflects three phases of artistic development – the traditional approach, painting on canvas, gradually moving to the creation of applied art and ending in a phenomenon that is characteristic of the contemporary world, namely digital creation. Material and materiality, and not only of art objects, is one of the fundamental inspirational moments for Pauser - the themes of paintings on canvas are often related to the speed of the consumer world and call for the need to break away from the material. The depiction of the urban environment, stemming from Pauser's position as a street art artist and graffiti writer, is to a large extent automatically and subconsciously linked to the issues
of consumerism, commerce and the need for material satisfaction. For example, Pauser's work Do-Buy serves as an image of materiality as the most important commodity in today's world. The existence (of the artwork) is linked to Pauser's position as a digital creator of NFT. NFTs operate on the principle of ownership of an unmistakable item - following the traditional functioning of the art market, the need to understand the artwork as property and investment remains, while the possibility of owning it as an object grounded in reality disappears completely.

 
   
Auction - sprej a akryl na plátně, 100×120, 2023 Do-buy, sprej a akryl na plátně, 100×120, 2023
   
   
   
Executor - sprej a akryl na plátně, 150×200, 2022 Nights over Egypt - sprej a akryl na plátně, 120×160, 2023

 


Pohledy do výstavy / Vernisáž. Foto: Oldřich Šembera

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výstavu uvedla Barbora Křížová
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ZPĚT


 Celoroční výstavní program Galerie Caesar je realizován za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje, statutárního města Olomouc a Café Restaurant Caesar.


The year-round exhibition programme of Caesar Gallery is made possible with the financial support
of the The Czech Ministry of Culture, the Olomouc Region, the City of Olomouc and the Cafe Restaurant Caesar.
Thank you.

 

 

             © Galerie CAESAR  

 

NAVRCHOLU.cz