KAROLÍNA KLIMEŠOVÁ
     První plán

                     POHLED DO VÝSTAVY / EXHIBITION VIEW

Karolína Klimešová

Narozena / Born: 24. 1. 1986, Plzeň

Vzdělání / Education:
2001–2005 Střední uměleckoprůmyslová škola, obor užitá malba, v Plzni
2005–2008 Vyšší restaurátorská škola, obor restaurování nástěnných a dekorativních technik Brno
2008–2014  Akademie výtvarných umění, obor Grafika 2 
u Vladimíra Kokolii
2011 Stáž v ateliéru malby – Jiří Sopko
2012 Stáž u hostujícího pedagoga – Silke Otto-Knapp
Stáž na VŠUP, ateliér malby – Jiří Černický
2013 Stáž na University of  Arts, Central st Martin’s, London


 

 Samostatné výstavy / Solo exhibitions:
2014 Krop! Galerie Fenester, Praha
2015 První plán. Galerie Caesar, Olomouc

   Skupinové výstavy / Group exhibitions:
2003 Nová media Cheb. Pivovar Cheb
2008 Dohromady. Plzeň jižní nádraží, Plzeň        
2009 Mémy Grafiky 2. Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice
2009 Toto nejsme my. Galerie Aula – FaVu, Brno
2011 Do krajiny (plenér). Galerie Tišnov, Tišnov
2012 Read it. Galerie Nod, Praha
2012 Zahrada Utopia. (s Jarkou Kadlecovou), Galerie Vyšehrad, Praha
2013 Viď! Galerie Orlovna, Kroměříž
2014 Výstava Diplomantů AVU. Národní galerie, Praha

Dyptich. 2014, papír na dřevěné desce
 2× – 130 × 120 cm
Záhon / The Flower Bed. 2014, papír na dřevěné desce,
 280 × 95 × 10 cm

Koruna stromu / The Treetop. 2014, papír na dřevěné desce,
 270 × 165 × 10 cm

Žlutý čtverec / Yellow Square. 2014, papír na dřevěné desce,
 195 × 180 cm

Z masopustu / From Carnival. 2014, papír na plsti,
19 × 4 cm
Hrobeček / The Little Grave. (detail), 2014, papír na molitanu,
 270 × 80 × 32 cm
Punk. 2014, papír na polystyrénové desce,
 100 × 55 × 15 cm
Věž / The Tower. 2014, papír na dřevěné desce,
 40 × 52 cm

První plán

Moje práce je zaměřená hlavně na kontakt s materiálem a barvou. Zajímá mne extrémní nálada, extrémní výraz, extrémní paleta. Chci přilákat diváka k obrazu.

Pro tento výraz je mou inspirací výrazná barevnost v krajině, nejčastěji v prostředí zahrad. Proto často kreslím a sbírám inspiraci venku, v přírodě. Pro můj současný projekt ale pracuji místo nástrojů, štětců a barev v tubách, s hmotou průmyslově nabarveného krepového papíru. Tento materiál mi dobře vyhovuje pro mé potřeby. Nepopírám ho, využívám ho, tak jak vzniknul. Přitom se dobře snoubí s mou vizí a já oživuji jeho hmotu vlastním duchem. Skládám ho, slepuji, a pak ho zas rozpouštím a exponuji světlu. Pohrávám si s kýčovitostí a líbivostí a vědomě zůstávám v prvoplánové prostotě. Neskrývám, že pracuji na svých věcech spontánně, z čisté radosti z barev a chuti.S krepákem je však spojena také sentimentalita a nostalgie. Záhony a zahrádky jsou současně hroby, pouťové růže po delším čase vyblednou a jejich radostná křiklavost zmizí. Stejně tak mé krepové objekty se stanou zhmotněním dočasnosti a pomíjivosti. Jejich vnímání v čase se pro diváka naprosto promění.

Někdy řízeně kropím záhon / hrob vodou, barvy ožijí a pracují nezávisle na mně. Začnou se vpíjet jedna do druhé, vytvářet své vlastní obrazce i moment překvapení. Z některých papírových objektů se po polití vodou stanou „akvarely“. Rozpíjení barev pak podstatně mění vizualitu i krepového papíru. Pro mne je tato akce samotnou malbou. Zážitek z rozpouštění barev chci předat divákovi přímo začerstva. Forma a konečný produkt není pevně určen. Jedním z prvkůje intuitivnost tohoto procesu.

Dávka naivity je v mé práci přiznána a toto přiznání by měl vnímat i divák. V mnoha směrech bych se ráda přirovnala i k postojům severoamerické malířské skupiny New New Painters, kteří deklarují, že jejich tvorba neobsahuje žádný vyšší smysl či poselství. Jde o obrazy, u nichž je dominantní barva a materiálnost. Ohromují svými křiklavými barvami a vydouvajícími se povrchy, bezprostředností a neomaleností. Přesto se v mojí práci objevuje jistá obsahovost, která navozuje v divákovi určité konkrétní vzpomínky, asociace a pocity. Třeba květiny, můj hlavní inspirativní zdroj, jsou pro mě nositelkami mnoha významů. Květina má jeden jasný krásný úkol – být přitažlivá a barevná, tedy vábivá. A to je to, co mne na ní zajímá. Také chci vábit diváka, aby se díval na má díla a užíval si. Tím, že se pohybuji na hranici naivního umění nebo i kýče, chci, aby práce působila nekonformně a svěže. Objekty jsou pro první plán myšleny jen jako barevný atak, jako barevné stánky s občerstvením, mají prostě působit radost, mají se rovnou vizuálně ochutnávat.

Karolína Klimešová

 

First plan
I wish I took part of your residency. It is for me a big opportunity to obtain a great resource for my maximum concentration at work. Also, a new place and meeting with artists and professionals in my field will be rewarding. It is a unique opportunity to advance my work one step further.


My work is mainly focused on contact with material and color. I am interested in extreme mood, extreme expression, extreme range. I want to attract the viewer to the image.
For this expression is my biggest inspiration distinctive color in the landscape, most often surroundings of gardens. Therefore I often draw inspiration and gather it outside, in nature. For my current project instead of classic working tools, brushes and paints in tubes, I would like to use a mass industrially painted crepe paper. This material suits me well for my needs. I do not deny it, I use it how it is. In doing so, it goes well with my vision and I reviving the spirit of its own mass. Compose it, stick together and then melt it again and expose to the light.
I play with kitsch and appeal. Consciously flow in superficial simplicity. I do not hide that I'm working on my things spontaneously, from the pure joy of color and taste. With crepe paper however, it is also connected sentimentality and nostalgia. Flower beds and gardens are also graves, fairground roses fade after a time and their joyful loudness disappear. Likewise, my crepe objects become materialization of temporality and transience. Their sense of time is for the viewer completely transformed in time.

Sometimes I intentionally spray flower bed / grave with water, then colors come to life and work independently on me. They are beginning to penetrate into each other, create their own patterns and moments of surprise. Some paper objects with presence of water became "watercolored". Color bleeding then substantially changes the visual of crepe paper. For me is this actionpainting itself. The experience ofdissolvingcolorsI want to passthe viewerdirectlyinstantly. The formand the final productare notfixed.One elementof this processisintuitive.

The dose of naivety in my work is clear and should be perceived by spectators as well. In many ways I would like to be compared to the attitudes of North American painting group New New Painters, who declares, that their work does not contain any higher meaning or message. These are only images with the dominance of color and materiality. Impress with bright colors and overflow surfaces, directness and bluntness. Yet in my work appears certain content, which evokes a specific memories, associations and feelings in the viewer. For example flowers, the biggest inspirational source for me, are carriers of many meanings. The flower has a beautiful clear task - to be attractive and colorful, thus enticing. And that is why I am interested in it. I also want to attract the viewer to look at my work and enjoy it. By that borders on naive art or kitsch that I am using, the final product should look nonconformist and fresh. Objects are in the first plan meant just as colorful episodes as colorful food stalls, they just act happy, have equal visual taste.

Karolína Klimešová

 

 

 

ZPĚT


 

Celoroční výstavní program Galerie Caesar je finančně podporován z grantu Ministerstva kultury ČR,
města Olomouce a Olomouckého kraje.                             © Galerie CAESAR