MILAN KUNC
Gold Paintings (and Sculptures).Výstavu uvedl Miroslav Schubert

pohled do výstavy / exhibition view

 

Mezinárodně uznávaný český malíř, kreslíř, keramik, sochař, fotograf a v neposlední řadě i performer Milan Kunc 
po neukončeném studiu na AVU v Praze (1964–1967) v roce 1969 emigroval a svá další umělecká studia absolvoval na Staatlichen Kunstakademii v Düsseldorfu (1970–1975) u profesorů Josepha Beuyse a Gerharda Richtera.

V roce 1979 spoluzaložil s Janem Knapem a Peterem Angermannem skupinu NORMAL.  

Jeho výrazně figurativní práce jsou většinou zařazovány do proudu postmoderního umění. 
Autor si však již v 70. letech minulého století vytvořil vlastní styl, jenž svého času nazval poněkud provokativně Trapným realismem a OSTPOP. 
Dnes je Kuncovo umění oceňováno širokým spektrem diváků pro jeho srozumitelnost a vizuální atraktivnost. 
V 80. letech pracoval transavantgardickým způsobem v Evropě a USA, kde během dlouhodobých pobytů nechal svoji tvorbu ovlivnit i tamními uměleckými scénami (New York – East Village 1982–1985, Řím 1988–1990). 
Milan Kunc si během let osvojil různé styly, které podle potřeby cíleně užíval.  Ve svém mnohostranném díle pracoval i s prvky surrealismu, naivity, pop artu, kýče, socialistického realismu (OSTPOP), spotřební reklamy a používal symboly konzumní společnosti jako nositele nových obsahů. 
Za pobytu v Německu (Kolín nad Rýnem, Düsseldorf) se distancoval od německého neoexpresionismu – Neue Wilde – svérázným neoklasicismem, ke kterému byl přitahován během svých pobytů v Itálii. Hlásil se otevřeně k tradiční malbě mezi Pop artem a kýčem. Nazýval tento styl Popsurrealismus.

V mnohovrstevnatých tématech svých alegorických obrazů se pohybuje na rozmezí fantazie a esoteriky, dotýká se někdy i ekologie, kriticky a zároveň s humorem či ironií komentuje kulturu dnešní společnosti.

Milan Kunc dnes patří k českým umělcům, jejichž tvorba je známá a respektovaná po celém světě a v České republice je doposud prezentován méně než v zahraničí. Jeho díla jsou součástí mnoha veřejných i soukromých sbírek na celém světě.

Samostatně vystavuje od roku 1979, kolektivních výstav se účastní od roku 1975.

 

Internationally recognised Czech painter, draughtsman, ceramic artist, sculptor, photographer and last but not least, performer, Milan Kunc, after his uncompleted studies at the Academy of Fine Arts in Prague (1964–1967), emigrated in 1969 and finished his further art studies at the Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf (1970–1975) under professors Joseph Beuys and Gerhard Richter.

In 1979, along with Jan Knap and Peter Angermann, he co-founded the Normal group.

His strongly figurative works for the most part fall into the stream of postmodern art. 
The artist however created his own distinctive style already in the 1970s; at that time he rather provocatively dubbed it Embarrassing Realism and East-Pop. 
Nowadays Kunc’s work is appreciated by a wide spectrum of art-goers for its lucidity and visual attractiveness. 
In the 1980s he was working in the Transavantgarde manner in Europe and the USA, where during long-term stays he allowed his work to be influenced by the local art scenes (New York-East Village 1982–1985, Rome 1988–1990). 
Over the years, Milan Kunc has purposely adopted various styles, which he has applied according to his needs. His multi-faceted work employs elements of surrealism, naïveté, Pop Art, kitsch, Socialist Realism (East-Pop), advertising, and makes use of the symbolism of the consumer society as vehicles for new content. 
During his stays in Germany (Cologne, Düsseldorf) he distanced himself from German Neo-Expressionism – Neue Wilde – by his own Neo-Classicism, to which he was attracted during his stays in Italy. He openly has described it as traditional painting on the axis between Pop Art and kitsch, a style he calls Pop Surrealism.

In the multilayered themes of his allegorical paintings, he oscillates on the border between fantasy and esoterica, sometimes even touching upon ecology; critically, and at the same time with humour and irony, commenting on the culture of contemporary society.

Today Milan Kunc is one of the Czech artists whose work is known and respected worldwide, however less in the Czech Republic to date than abroad. His works have been included in many public and private collections, all over the world.

He has had solo exhibitions since 1979, and participated in group shows since 1975.

 

 

Biografie / Biography

Narozen 27. 11. 1944, Praha / Born 27 November 1944, Prague
1964–1967 Studia AVU, Praha/ Studied at the Academy of Fine Arts in Prague
1969 Emigrace / Emigrated.
1970–1975 Studia Staatlichen Kunstakademie, Düsseldorf (prof. Joseph Beuys, Gerhard Richter), Neměcko / Studied at Staatlichen Kunstakademie, Düsseldorf (Profs. Joseph Beuys, Gerhard Richter), Germany.
1979 s Janem Knapem a Peterem Angermannem spoluzakládá skupinu Normal / with Jan Knap and Peter Angermann founded the Normal group
1984 Žije a pracuje v Kolíně nad Rýnem, Německo / Lived and worked in Cologne, Germany.
1988–1991 Žije a pracuje v Římě a Toskánsku, Itálie / Lived and worked in Rome and Tuscany, Italy.
1994–1996 Ateliér v New Yorku a East Hampton, USA / Studio in New York and East Hampton, USA.
1996–1997 Pracuje na keramických sochách v Den Haag, Nizozemsko / He made the ceramic sculptures in The Haag, Netherlands.
1998–2000 Žije a pracuje v Schlosstalu, Winterthur, Švýcarsko / Lived and worked in Schlosstal, Winterthur, Switzerland
2001–2004 střídavě žije a pracuje v Praze a Kolíně nad Rýnem, Německo / Lived and worked alternately in Prague, Czech Republic and Cologne, Germany.
od 2004 žije a pracuje v Praze / since 2004 Lives and works in Prague, Czech Republic.
spolupracuje s / co-operates with Galerie Caesar Olomouc, Galerie Andrea Caratsch Zürich

Veřejné sbírky / Public Collections: 
Coca-Cola Collection, Verona, Italy.
Deutsche Bank, Frankfurt/Main, Germany.
Hessisches Landesmuseum, Darmstadt, Germany.
Kunstmuseum Düsseldorf, Germany.
Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam, Netherlands.
Museum Würth, Künzelsau, Germany.
Museum Groningen, Netherlands.
Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc, / Olomouc Museum of Art - Museum of Modern Art, Czech Republic.
Národní galerie, Praha, / National Gallery, Prague, Czech Republic.
Rooseum, Malmö, Sweden.
Stadtmuseum Düsseldorf, Germany.
Stedelijk Museum, Amsterdam, Netherlands.
Zámek Mikulov, / Mikulov Chateau, Czech Republic.

O zlatě v obrazech Milana Kunce

Stephan von Wiese

Značná část zlatých obrazů Milana Kunce původně vznikla na  základě zkušeností s italským kulturním prostředím. Malíř Milan Kunc totiž žil od roku 1988 v Římě a Toskánsku až do roku 1991. Díla vzniklá v tomto období se zdají být na současnosti nezávislá a nesou znaky neoklasicistního nádechu, pozadí města Říma se tehdy Kuncovi totiž zpřístupnilo jako otevřené muzeum. Nicméně jak obrazy zde popisované živě dokazují, vědomým či nevědomým zdrojem inspirace muselo být i zlato převratných mozaik v kostelích města Ravenna nebo římsko-byzantská vznešenost uhlazených poměrů za vlády císaře Justiniána a jeho ženy Theodory.

Již v dřívějších dílech Kunc tu a tam použil zlato jako zvláštního zvýraznění. Například v Itálii vzniklém obrazu The Eye of the Artist (Oko umělce) z roku 1988 se malíř vyzdvihnul ze světské sféry na zlatavě žlutou sféru slunce. Tato vizualizace vnuknutého vidění a stavu vyzdvižení do zlatého světla samozřejmě není žádná vášnivá snaha, ale obrácení se směrem k symbolu zlata. Celé toto vyjádření, jako ostatně každý Kuncův umělecký krok, je reflektováno a vědomě rozpolceno. Obrazná zář by se měla interpretovat a chápat jako rovnocenně demonstrativní a ironicky opětovná auralizace díla. Na mnoha obrazech stojí město, figura, příroda či technologie před pozadím nádherně pokrytým zlatými plátky.

Již od dob renesance se malíři vyhýbají zlatu, které se spolu s černou a bílou vnímá jako nebarevný prvek. Až během raného 20. století (jeden by pomyslel na vídeňský Jugendstil, neboli vídeňskou secesi) si zlato našlo cestu zpět na plátna coby výraz oslavy umění.1 Se zlatem se pojí posvátnost, duchovno, bohatství a, stejně jako v tehdejší Vídni, také erotismus. 

Co se však týče Milana Kunce, nelze pozorovat žádnou jednoznačnou konotaci intenzivního kovového třpytu zlata. Jako vždy ve své obrazné vizi i zde hledá kontrast v cíleném použití zlata a hledá neobyčejnou kombinatoriku a zlato se v těchto obrazech jeví jako paradox. Nachází se totiž vždy tam, kde bychom ho čekali nejméně. Nepovznáší moc panovníků či asketismus svatých, ale obklopuje banální svět každodenního žití – jinými slovy normálnost, zcela v souladu s ikonografickým programem umělců z éry od pozdních 70. let. Kunc vždy vystavoval svět, ve kterém žijeme, fantastickým přeměnám.

Jak ukázala nedávná výstava ve Vídni 2, v současném umění již vzhledem ke zlatu nepanuje žádná zdrženlivost. Dnešní umělci opět používají zlato coby součást všemožných strategií, a to v době finanční krize a ve znamení rozmachu horního segmentu trhu s uměním.3 Kunc nás však nestaví do onoho legendárního zlatého věku ve smyslu Ovidiových Proměn – Aurea prima sata est aetas, quae vindico nullo, sponta sua, sine lege fidem rectumque colebat  –, ve kterých spolu všichni lidé žijí v míru bez pravidel a nařízení. Ba přímo naopak: zlato se zde navzdory svému mírumilovnému třpytu objevuje jako signál alarmující barvy, která nás přímo konfrontuje s globálním bojem o zlaté tele. Ikony kapitalistického světa, jako například auta, motocykly, džíny, šperky, jsou jakoby marnivě umístěny na pozadí ze zlatých plátků, což je staví do pozice svátosti uctívané v dnešním světě.

Zlato se v tomto souboru děl na druhou stranu objevuje jako barva ztraceného ráje, kdy je příroda, stále více devastujícím způsobem ožebračována o zvířata a rostliny, umístěna na zlaté pozadí. Kunc byl vždy mistrem svobody citování a nyní jsou to realistické, na detaily bohaté lovecké scény, bestiáře a sbírky živých divokých zvířat Franse Snyderse a Melchior de Hondecoettera ze 17. století, které v téměř pohádkových scénách s poskakujícím jelenem se zlatým parožím ve zlatých podzimních obrazech znovu získávají na aktuálnosti.

 

V žánrovém hodnocení historie umění bylo pojetí světa a přírody takovýmto způsobem většinou považováno za nejméně důležité – Kunc však vždy šel proti proudu historie umění.
Jak už bylo zmíněno, Kunc v této oblibě zlata není sám. V umění dvacátého století najdeme jeho slavné předchůdce: stačí jen pomyslet na zlatou éru Gustava Klimta. Zářným příkladem je obraz Polibek z roku 1908 (Österreichische Galerie Belvedere) s výjevem elektricky nabitého zářivými zlatými pásy. Opojení zlatem je zde ekvivalentem hloubky lidského cítění. Andy Warhol v roce 1962 vytvořil svým obrazem Gold Marilyn (Zlatá Marilyn) krátce po smrti této herečky populární ikonu. Sítotisk s reprodukcí fotoportrétu je bohatě osázen aurou bronzově zlaté barvy (Museum of Modern Art, New York). A konečně Yves Klein roku 1960 použil plátky čistého zlata ve své trilogii monochromatických obrazů v modré, červené a zlaté barvě. Zlato zde představovalo nejintenzivnější výraz čistoty a duchovnosti.

Milan Kunc ve svých zlatých obrazech přináší duchovnost zpět na zem mezi světský materialismus. Rovněž nám umožňuje si uvědomit, že vedle umělecké kvality, se cena zlata v dnešní době krize (zejména od útoku na Světové obchodní centrum v USA) nezadržitelně zvýšila. V době psaní tohoto textu, v roce 2012, je jeho cena za unci (28,35 gramů) 1770 amerických dolarů.

1 Anne Schloen, Die Renaissance des Goldes. Gold in der Kunst des 20. Jahrhunderts, Nürnberg 2009

2 GOLD. Österreichische Galerie Belvedere, Wien, Austria (15. 3.–17. 6. 2012)

3 Thomas Zaunschirm (Hg.), Ausstellungskatalog: Gold, Unteres Belvedere Wien und München 2012

 

 

Cross the Badlands. 1994 
olej a plátkové zlato na plátně
oil, gold leaf on canvas
 190 x 220 cm

Universum. 2012
olej a plátkové zlato na plátně
oil, gold leaf on canvas
 200 x 240 cm

Gold Still-life. 2006
olej a plátkové zlato na plátně
oil, gold leaf on canvas
80 x 100 cm

India. 2011
olej a plátkové zlato na plátně
oil, gold leaf on canvas
190 x 150 cm
Metamorphosis. 2011
olej a plátkové zlato na plátně
oil, gold leaf on canvas
240 x 190 cm
Mandala. 2011
olej a plátkové zlato na plátně
oil, gold leaf on canvas
240 x 190 cm
Wild life. 2012
olej a plátkové zlato na plátně
oil, gold leaf on canvas
150 x 190 cm
courtesy Galerie Andrea Caratsch, Zürich
 Holy car. 2013
olej a plátkové zlato na plátně
oil, gold leaf on canvas


Vitamin attack. 2005
olej a plátkové zlato na plátně
oil, gold leaf on canvas
130 x 150 cm

Top of the World. 1998-2005
Glazed ceramic with gold
272,5 x 90 x 88 cm
courtesy Galerie Andrea Caratsch, Zürich
 Superbrain. 2011
Glazed ceramic with gold
50 x 40 x 29,5 cm

Times. 2011
Glazed ceramic with gold
courtesy Galerie Andrea Caratsch, Zürich

 

Big Brain. 2011
Glazed ceramic with gold
75 x 55 x 55 cm


Golden Carmina. 2011
Glazed ceramic with goldGoldenstueck. 2011
Glazed ceramic with gold
courtesy Galerie Andrea Caratsch, Zürich


Janus Head. 1996
Glazed ceramic with gold
85 x 95 x 75 cm
Universe. 2011
Glazed ceramic with gold
55 x 12 x 40 cm
Monster Box. 2011 
Glazed ceramic with gold
63 x 23 x 33 cm

ZPĚT


 

Celoroční výstavní program Galerie Caesar je finančně podporován z grantu Ministerstva kultury ČR,
města Olomouce a Olomouckého kraje.                             © Galerie CAESAR