JAN VIČAR
    
Výběr z cyklů Generál, Sadař, Psí hřbitov, Afrika
      
POHLED DO VÝSTAVY  /  EXHIBITION VIEW

                     

Narozen / Born: 9. 4. 1967, Svitavy

Studium / Education
1981–1985 Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně
1987–1993 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér krajinomalby (prof. František Hodonský), ateliér grafiky (prof. Jiří Lindovský)

Pedagogická činnost (1995–2014)

2013 organizace grafického sympozia v Centru umění na Kvildě

2008 Grafická dílna, École des Beaux-Arts, Alžír

2007 externí spolupráce, ateliér ilustrace a grafiky VŠUP Praha

2004–2006 Střední škola uměleckých řemesel Brno

2002  přednáškový cyklus na Wirral College a John Moores University v Liverpoolu, School of Art v Bradfordu, GB

2000–2005 vedení grafických kurzů v Gerasu a Hornu, AT

1999 vedení grafických kurzů v nápravném zařízení v Kuřimi

1994–2005 grafické kurzy, Charitní dům Betany Boskovice

1995–2000 vedení ateliéru grafiky, Masarykova univerzita v Brně

Samostatné výstavy (výběr 2000–2014)
  
2014GHMP, Chtěl jsem být generál, ale válka byla příliš krátká
2014 Les femmes imprimées, K.art.on, Praha

2014 Obrazy, Oblastní galerie Jihlava

2013 Eintopf,  Česko-německé centrum umění, Kvilda

2012 Linoryt, Východočeská galerie Pardubice, s V. Kováříkem, P. Piekarem, I. Křenem a M. Cihlářem

2011 SADAŘ / THE FRUIT GROWER, Galerie Havelka, Praha

2011 Kumulus nimbus, Výstavní síň Ostrava

2010 Obstler, Hoch+Partner, Leipzig, DE

2010 Lino a lžíce, Letohrádek Ostrov, Galerie umění Karlovy Vary

2009 Psí hřbitov, VŠUP galerie Praha

2009 Galerie N, Nienburg, DE

2009 Crisscross Print, Oblastní galerie v Liberci

2008 Bio graph (s Lucií Svobodovou), Galerie Ars, Brno

2007 ON THE ROAD, Galerie Havelka, Praha

2007 Orus, Lom, Lampiony, Galerie Bratří Špilarů, Domažlice

2007 Lom, Lithowerkstatt, Künstlerhaus München, DE

2007 Display a Matrice (s Lucií Svobodovou), Arab Jewish Center, Haifa, IL 2007 Jezdci, stopy, roje, AVA Gallery, Cape Town, RSA

2006 Srdce v řece, Školská 28, Praha

2006 Grafické obrazy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk

2006 Impact, Galerie Havelka, Praha

2005 Viděl jsem muže v jeskyni na Ďáblově Hoře, galerie Raum, Bern, CH

2005 Vzpomínka na zemi Františka Josefa, Raiffeisen Galerie, Kreme, AT 2004 Velkoplošné tisky, Galerie Sokolská 26, Ostrava

2003 Prints, Gallery Greatmore, Kapské Město, RSA

2003 Mezi válci III, Klub Jelení, Praha

2002 Linoryty, Galerie v Kapli, Bruntál

2002 K zemi, s ohněm, ve vzduchu (s J. Šindelovou a J. Šigutem) Městské muzeum Šlapanice, Šlapanice

2001 Mezi válci II, galerie U bílého Jednorožce, Klatovy

2001 Insect, Galerie Ars, Brno

2001 Kde je sv. Lucie?, Galerie Lužánky, Brno

2001 Hlava dvakrát ukradená II, Galerie Pokorný, Prostějov

2001 Johannesburg 2000, Galerie Via Art, Praha

2000 Hlava dvakrát ukradená, Galerie Jacobs, Pretorie, RSA

Účast na 120 kolektivních výstavách

Realizace (výběr)

Ludvík Kundera: Vyvrácení stížnosti, nakl. Thurnhof Rakousko

Nikos Kazantzakis: Utrpení sv. Františka, Atlantis 1994

bibliofilie a autorské knihy např. Mravenci, Králíci

Stipendia a rezidenční pobyty

2014 plenér, Stog Izerski, Polsko

2007–2008 studijní cesty do USA, Izraele, Alžíru, Jihoafrické republiky

2008 Symposium, Egon Schiele Art Centrum, 100 Years After Schiele, Český Krumlov

2007 Symposium, BBK, Kulturmodell, Passau, DE

2007 Rezidenční pobyt, Lithowerkstatt, Künstlerhaus, München, DE

2006 Rezidenční pobyt, Schafhof-Europäisches Künstlerhaus Oberbayern, Freising, DE

2004 Rezidenční pobyt, Kunsthalle Krems, Rakousko

2004 Rezidenční pobyt, Custom House Studios, Westport, IE

2003 Rezidenční pobyt v Greatmore Studios, Kapské Město, RSA

2001 Rezidenční pobyt Oberpfälzer Künstlerhaus, Schwandorf, DE

2001 Mezinárodní sympozium Linorytu, Galerie Klatovy / Klenová, Klatovy 2000 Rezidenční pobyt v Bag factory, Johannesburg, RSA

1999 Městská galerie, Győr, HU

1998 Workshop Miniatura, Stara Morawa, Kłodzko, PL

1996–1997 Rezidenční pobyt v Gasworks Studios, Londýn, UK

1995 Stipendium Unesco, Kutaisi, GE

1993 Stipendium Kultur-Kontakt, Horn, AT

 

 

Ocenění

2003 3. cena, Nejkrásnější kniha roku, kategorie bibliofilií, Praha

2001 Cena Gallery of Miskolc Museum of Contemporary Art, Miskolc, HU 2001 Bienále Grafiky, Győr, HU

2001 Nákupní cena na Bienále linorytu, Bietigheim Bissingen, DE

1999 1.cena, Grafika roku 1998, kategorie experimentálního tisku, Praha

1997 1.cena, Grafika roku 1996, kategorie experimentálního tisku, Praha

 

Zastoupení

NG Praha / Galerie Klatovy, Klenová / Dům umění Znojmo / Oberpfälzer Künstlerhaus, Schwandorf, DE / Peter and Irene Ludwig Stiftung, Aachen, DE / Städtische Galerie Bietigheim-Bissingen, DE / Muzeum města Brna / Východočeská galerie Pardubice / Oblastní galerie v Liberci / Raiffeisen Bank, Kremže, AT / Galerie umění Karlovy Vary

1996–2012 zastoupen Galerií Havelka, Praha

od r. 2012 zastoupen Galerií Hoch + Partner, Lipsko

Od roku 2012 spoluzakládá grafickou dílnu v Česko-německém centru umění na Kvildě na Šumavě.

Od roku 2010 staví dřevěný dům s ateliéry v lese u Telče.

Od roku 1987 pracuje příležitostně v ČR, Rakousku, Německu, Irsku, Švýcarsku jako učitel na středních a vysokých školách v ČR, stavební dělník, malíř-natěrač, pečovatel, lyžařský instruktor a řidič člunu v podzemí na řece Punkvě.

  

 

Jan Vičar /1967/ je bezpochyby ryzí grafik. Je ale zjevně jedním z mála současných českých grafiků, na jejichž práci je možno pohlížet v kontextu aktuálního dění na výtvarné scéně. Důvody jsou jasné. Bravurní ovládnutí veškerých použitých tiskových technik dovoluje Janu Vičarovi pracovat zcela volně, využívat všechny jejich benefity i možnosti, neznámé jeho souputníkům. Můžeme se jen dohadovat, kde se vzal autorův veskrze nekonvenční přístup bořící hranice jednotlivých technik, jinými grafiky téměř bigotně uznávaných. Je ale možné, že tato pomyslná křídla Vičarovi dodaly jeho umělecké začátky v malířském ateliéru na Akademii výtvarných umění. Chápání grafiky jako jedinečného obrazu, tisk neobvykle velkoformátových listů, oproštění od zkostnatělých prezentačních konvencí a hlavně v podstatě malířské užívání vrstev a grafického rastru, by těmto kořenům nasvědčovaly. Další technické experimenty v podobě tisku na neobvyklé materiály, tisku z hloubky klasicky výškotiskového linorytu, příprava matrice z lepenky a odřezků či užití různých přítlaků válce, už byly jen nezadržitelným a téměř hravým směřováním formálního vývoje Vičarovy práce. Ta by svého neopomenutelného přesahu ovšem nedosáhla bez autorova konceptuálního myšlení, někdy skrytého v pozadí jako tichý impuls, jindy ostře informující o důvodech vzniku díla v prvním plánu.

Jestliže je technická a formální stránka fenomenálním prvkem Vičarových tisků, jejich obsah je jejich prvkem katalytickým, absolutním a utvářejícím. Ať už organickým pronikáním vrstev abstrahuje přírodní tvarosloví, čerpá z tradic literárního i výtvarného symbolismu nebo odkazuje k lidovému umění svého kraje i exotických zemí, které procestoval, Jan Vičar bezvýhradně znásobuje účinek této formálně – obsahové harmonické bipolárnosti. Pokud za Vičarovy „královské“ techniky označíme linoryt a dřevořez, opět nalezneme napětí mezi primitivními konotacemi těchto nejpřirozenějších grafických přístupů a jejich téměř nepatřičným formátem, které je zesilováno osobními, subjektivními podněty autora a jejich zobecnělým, absolutním překročením vlastní existence.

 

Šárka Koudelová

Praha, 2014

 

Jan Vičar (b. 1967) is unquestionably an original graphic artist. However, he is clearly one of only a very few contemporary Czech graphic artists whose work can be viewed in the context of current events on the creative scene. The reasons are clear. A masterly control of various applied print techniques allows Jan Vičar to work in a quite free manner, using all its benefits and possibilities, ones unknown to his contemporaries. We can but wonder where the artist’s unconventional approach comes from in smashing the borderlines of individual techniques, in which other graphic artists are nearly always known for their narrow-mindedness. It is possible that these fanciful wings were given to Vičar in his artistic beginnings in the painting atelier at the Prague Academy of Fine Arts. Understanding the graphic work as a unique image, printing unusually large-format sheets, disengagement from rigidly presented conventions, and above all at the basic level a painter’s use of layering and graphical raster might all bear witness to these roots. Other technical experiments, in the forms of printing on unusual materials, printing with the depth of classic linocuts, preparing a matrix from cardboard and paper cuttings or using variously pressured rollers, have already been only uncontrollable and almost playful directions in the formal development of Vičar’s work. That work, however, in all its unforgettable enjambment would not be successful without the artist’s conceptual philosophy, sometimes hidden in the background as a quiet impulse, other times sharply informing one of the reasons for the origin of the work in the first place.

If the technical and formal side of Vičar’s prints is a phenomenal element, its content is their catalytic element, absolute and formative. If the already organic transgression of layers infers a natural grammar, it is taken from the traditions of literature and visual arts symbolism or refers to folk art of his region and the exotic lands he has travelled; Jan Vičar unconditionally multiplies the effect of this form-content harmonic bipolarity. While we mark Vičar’s linocuts and woodcuts for their “masterful” techniques, again we find a tension between primitive connotations of these most natural graphic approaches and their almost improper format, amplified by the personal, subjective ideas of the artist and their generalised, absolute transgression of their own existence.

 

Šárka Koudelová

Prague, 2014

 

 

 

ZPĚT


 

Celoroční výstavní program Galerie Caesar je finančně podporován z grantu Ministerstva kultury ČR,
města Olomouce a Olomouckého kraje.                             © Galerie CAESAR