3. 10.–27. 10. 2017
Ondřej Michálek
Z hloubky


 Vernisáž / pohledy do výstavy


 

 


 

Ondřej Michálek
Narozen 18. prosince 1947 v Brně.

Grafik, kreslíř, grafický designer, výtvarný pedagog. 1962–1965 studoval na Střední všeobecně vzdělávací škole v Litovli a v letech 1965–1970 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (obor výtvarná teorie a výchova a český jazyk a literatura). Vystřídal několik zaměstnání; byl pomocným dělníkem v Moravských tiskařských závodech v Olomouci, vedoucím propagace výstavnické organizace Flora Olomouc, později výtvarníkem propagace v téže organizaci. Po krátkém působení v trikovém oddělení Armádního filmu v Praze se vrátil do Flory Olomouc a od roku 1979 působil jako výtvarník „na volné noze”. V roce 1990 přijal nabídku učit grafiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde působí dodnes.

 

 
 

Ondřej Michálek
(b. 18 December 1947, Brno)

Graphic artist, draughtsman, graphic designer, art teacher. He studied from 1962–1965 at the Middle School in Litovel and from 1965–1970 at the Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc (Art Theory and Education, Czech Language and Literature). He’s held a number of jobs: he was a printer’s assistant at the Moravian Printers in Olomouc, he was the advertising director for the Flora Olomouc Exhibition Halls, and later he was the artist of the advertising for the same. After a short time in special effects at the Army Film studios in Prague, he returned to Flora Olomouc and since 1979 he has been a free-lance artist. In 1990 he accepted an offer to teach graphic arts at the Faculty of Education at Palacký University Olomouc, where he remains to this day.

 

Z HLOUBKY

Název výstavy – Z hloubky – evokuje řadu výkladů. V hloubce lze nalézt odkazy k dřívější tvorbě, je možné spojovat si ji s vnitřními prožitky, stejně jako s grafickou technikou vycházející z tradičního hlubotisku, tedy postupu, kdy se barva vtírá do reliéfu matrice
a pak z jeho hloubek, ovšem naprosto nepatrných, otiskuje na papír.

Stejně provokativní jako toto cíleně otevřené označení je i tvorba Ondřeje Michálka, neboť je mnohotvárná, mnohoznačná a často
iritující. V průběhu času prošla řadou uvážených proměn; od zájmu o vyčlenění se z životních stereotypů k návratům do snových rovin. Posléze u autora převážila role pozorovatele lidského hemžení, které se odehrává ve fantaskním světě podivných budov a složitě konstruovaných objektů, aby se následně pozastavila v odcizených a syrových domech a umělých zahradách.

Michálkovo dílo je tak tvořeno řadou cyklů, v nichž si autor pohrává s tématem, které jej zaujalo a jež touží poznat, ztvárnit, objevit jeho výrazové
i technické dimenze, aby je posléze odsunul a nahradil další oblastí zkoumání. Tematické celky se ale vzájemně prostupují, třeba i napříč použitými grafickými technikami. Inspirací se stává konzumní svět, stejně jako písemné znaky, tajemné objekty, skryté tváře, stopy lidské přítomnosti. Příznačným rysem autorovy kreativity je rovněž schopnost vyvolat napětí, v minulosti mimo jiné např. vrstvením bílých přetisků, které vytvářejí podivuhodný světelný zdroj prohlubující záhadnost nočních temnot.

Pro umělce se grafická plocha stává pobídkou k permanentní cestě za novým prostorem, kterou vnímá jako svébytné obsazování omšelého terénu velmi osobním, snad příznivějším světem. Ale ani zde nelze přesně určit pravou povahu autorovy vize. Jeho pohled je distancovaný i empatický, ironický i hravý, nikoliv však jednoznačně uchopitelný.

Jednotícím výrazovým prvkem grafických listů Ondřeje Michálka je matoucí poklidná harmonie, probouzející jistou nostalgii, jež je však vzápětí ukotvena drobnými vetřelci – figurkami, lavičkami, barevnými elementy. Tyto subtilní akcenty vznikají často otiskem šablon a násobí napětí mezi reálným a snovým. Současně svou významovou ambivalencí nabízejí prostor pro imaginaci a stávají se pobídkou k neohraničenému pohybu ve virtuálním světě.

Ondřej Michálek rozhodně nehodlá ustrnout ani v té nejnosnější tvůrčí fázi. Zlehka překračuje časové horizonty různými návraty, průniky a novým ověřováním předchozích postupů. Lze konstatovat, že jeho výchozím tvůrčím principem je zvídavost a stálý experiment. Bravurním zvládnutím technologií je osvobozen od lopotného hledání a vnímá tak vlastní tvorbu jako vzrušující hru
s tvary, barvami, s prostorem i významy. Každý posun je pro něho výzvou k rozkrytí dalších překvapivých poloh.

Michálkovy listy, charakteristické jistým spekulativním lyrismem, odrážejí destabilizaci společnosti, jejíž proměnlivost se stala jedním
z výchozích zdrojů postmoderního uvažování. Zisk jako princip existence i svět „jakoby” vedou umělce k ironické distanci a také k přesvědčení, že skrytý humor a hravost může být protiváhou narůstající surovosti a emocionální vyprahlosti. Přiznaným záměrem autora je tedy nikoliv šokovat, ale promýšlet a překročit svět agrese směrem k intelektuálnímu prožitku.

Ondřej Michálek ve své pozoruhodné publikaci věnované grafickým technikám Magie otisku (2016) vnímá grafiku na pozadí současného uměleckého provozu jako umělecké „sdělení, pronesené tichým hlasem, které se v tomto dnes všudypřítomném křiku snadno přeslechne.”

Věřím, že mi nebude mít za zlé, když s ním, pokud jde o jeho vlastní tvorbu, nebudu souhlasit.
 

Olga Badalíková

 

INTAGLIO (From the Depths)

The name of the exhibition – Intaglio (From the Depths) – evokes a number of interpretations. In the exhibition’s depths, one can find references to his early work, one can connect the exhibition to interior experiences; so too, the graphic technique comes from traditional intaglio – engraving, going into the depths – the approach when the ink is rubbed into the relief of the matrix and then from its depths, however slight of course, is printed onto paper.

Equally provocative as this purposefully open-ended designation is the work of Ondřej Michálek itself, for it is multifaceted, ambiguous, and often irritates. Over the course of time it has undergone gone a number of deliberate transformations: from an interest in incorporating stereotypes from life to returning to dreamy planes. Eventually the artist took on the role of an observer of the human swarm, which is played out in a fantastic world of strange edifices and complicatedly constructed building complexes, in order to subsequently be held up by estranged, raw houses and artificial gardens.

Michálek’s work is thus created in a number of cycles in which the artist plays with a theme which interests him and with which he longs to connect, shape, and discover its expressive and technical dimensions,in order to finally displace and replace them by another area of research. The thematic wholes however mutually pervade each other, even through the different printing techniques used. His is continually inspired by the consumer world, as well as signs, mysterious objects, hidden faces, traces of human presence. The characteristic feature of the artist’s creativity is at the same time an ability to evoke tension, in the past for example by white overlays, which create an eerie light source deepening the mysteriousness of night-black darkness.

For the artist, the graphic surface remains a spur toward the permanent path to a new space, which he perceives as the unique occupation of a shabby terrain by a very personal, perhaps more favourable world. But not even here is one able to precisely determine the real nature of the artist’s vision. His view is distanced and empathetic, ironic and playful, never however unambiguously understandable.

The unifying expressive element in the graphic work of Ondřej Michálek is a baffling, placid harmony, evoking a certain nostalgia, which is however immediately anchored by tiny intruders – figures, benches, colour elements. These subtle accents often arise in the technique of stencil and increase the tension between the realistic and the dreamlike. At the same time his expressive ambivalence offers a space for imagination and remains an invitation to uncircumscribed movement in the virtual world.

Ondřej Michálek certainly does not aim to become entrenched in any one of these most bountiful creative phases. He gently trespasses the temporal horizons of various returns, intersections and newly verified prior approaches. It can be said that his initial creative principle is curiosity and constant experiment. His masterful technological bravura is freed of laborious searching and he perceives thus his own work as an exhilarating game with shapes, colours, space and meanings. Each shift for him is a challenge to reveal other exciting interpretations.

Michálek’s graphic works, characterized by a certain speculative lyricism, reflect the destabilised society, whose mutability has become one of the initial sources of postmodern thinking. Profit as a principle of existence, and the world “as if” lead the artist to ironic distance and also to the conviction that hidden humour and play may be a counterbalance to the growing coarseness and emotional aridity. The declared aim of the artist is never to shock, but to think about and get beyond the world of aggression, aiming toward intellectual experience.

Ondřej Michálek in his publication dedicated to graphic techniques, entitled Magie otisku (The Magic of Printing, 2016), perceives printmaking, against the background of the contemporary artistic goings-on, as artistic „communication, uttered in a quiet voice, which in today’s ubiquitous shouting is one easy to miss.”

I believe that he won’t hold it against me, if, when speaking on his own work, I have to disagree.

Olga Badalíková

 

 

Samostatné výstavy, výběr | Selected solo exhibitions:

2017 Ondřej Michálek. Z hloubky. Galerie Caesar Olomouc 2015–2016 Ondřej Michálek. Cesta z bodu A do bodu A. Galéria 19, Bratislava 2015 Ondřej Michálek. Cesta z bodu A do bodu A. GASK – Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora 2014 Ondrej Michalek. Estampes – Histoires. Galerie Armand Gaasch, Dudelange, Lucembursko; Ondřej Michálek. Tisky – příběhy. Horácká galerie v Novém Městě na Moravě 2013 Ondřej Michálek. Prints – Stories. České centrum, Vídeň, Rakousko 2012 OL-03-12. Ondřej Michálek, Oldřich Šembera, Jiří Žlebek. Muzeum umění, Olomouc 2006 Ondřej Michálek. Tisky – příběhy. Městské divadlo, Děčín 2005 Ondrej Michalek. Estampes – Histoires. Galerie de Wégimont, Soumagne, Belgie 2004 Ondřej Michálek. Tisky – příběhy. Oblastní galerie v Liberci, Liberec 2003–2004 Ondrej Michalek. Masques perdus et retrouvés. Galerie d'Art et les Foyers du Théâtre d'Esch, Esch sur Alzette, Lucembursko 2000 Ondřej Michálek. Tištěné obrazy. Galerie Magna, Ostrava 1999 Ondřej Michálek. Nalezenci. Galerie Caesar, Olomouc 1998 Ondřej Michálek. Městské muzeum a galerie v Hranicích na Moravě – Výstavní síň Synagoga, Hranice na Moravě; Ondřej Michálek. Claude Sinte. Elipsy – Ellipses. Braunův dům, Praha 1996 Ondřej Michálek. Grafika. Państwowa galeria Sztuki Współcznestej v Przemyślu, Przemyśl, Polsko 1992–1993 XII. Mezinárodné bienále drevorezu a drevorytu. Ondřej Michálek – Nositeľ Grand Prix. Štátna galéria v Banské Bystrici, Banská Bystrica 1991–1992 Ondřej Michálek. Grafika, kresby. Radoslav Kratina. Objekty. Galerie Osvětové besedy Jiříkov, Sovinec 1991 Ondřej Michálek. Gravures. Galerie Détour, Jambes, Belgie; Ondřej Michálek. Grafika. Klub Kruhu priateľov českej kultúry, Bratislava 1988 Ondřej Michálek. Grafika. Galeria ON, Poznań, Polsko 1987 Ondřej Michálek. Grafika. Jiří Žlebek. Sochy. Atrium, Obvodní koncertní a výstavní síň Obvodního kulturního domu Praha 3, Praha 1985 Ondřej Michálek. Grafika. Foyer Divadla v Českém Těšíně 1984 Ondřej Michálek. Grafika. Divadlo hudby Okresního kulturního střediska Olomouc, Olomouc

Společné výstavy, výběr | Selected group exhibitions:

2017 11e Biennale de Gravure de Liège. Musée desBeaux-Arts de la Ville de Liège, Belgie 2016 The First Xuyuan International Print Biennial. Peking, Čína; International Biennial Print Exhibit: 2016 ROC. National Taiwan Museum of Fine Arts, Taipei, Taiwan; Uhlem, štětcem, skalpelem… Sbírka kresby Muzea umění Olomouc. Muzeum umění Olomouc, Olomouc; 3 Trienal de Gravura de Macau. Museum of Art Macau, Macau; Znak, písmo, šifra. Galerie v Národní technické knihovně, Praha 2013 in.print.out. Grafik in/auswendig. Künstlerhaus Wien, Vídeň, Rakousko 2011 16th International Print Biennial. Varna, Bulharsko 2010 On-lino. Moderní český linoryt 1910–2010. Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb 2009–2010 Skleník. Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury 1969–1989. Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního umění, Olomouc 2009 Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové. 2. část – Jemnou linkou. Jiří Balcar, Jiří John, Alena Kučerová, Ondřej Michálek, Naděžda Plíšková, Adriena Šimotová. Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové 2007 5. mezinárodní trienále grafiky Praha 2007. Transfery – Transfers. Staroměstská radnice, Praha; SČUG Hollar. Pocta Václavu Hollarovi. Clam-Gallasův palác, Praha 2006 Józef Gielniak i laureaci konkursu Jego imenia. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, Polsko; Printmakers from the Czech Republic. Angel's Gate Gallery, San Pedro, Kalifornie 2005 Olomouci müvészek (Czehország). Péczi Galéria, Pécs, Maďarsko 2004 IV. mezinárodní trienále grafiky Praha 2004. Lino: technika 20. století v digitálním věku. Výstavní síň Mánes, Praha 2003 4e Biennale Internationale de Gravure de Liège. Musée d'Art moderne et d'Art Contemporain de la Ville de Liège, Liège, Belgie 2002 Česká grafika. Půlstoletí proměn české moderní grafiky. Mánes, Praha 2000 Mid America Print Council. Kiele Gallery, St. Cloud, Minnesota, USA; Międzynarodowe Triennale Grafiki – Kraków 2000. Krakov, Polsko 1999 La gravure en relief. Centre de la Gravure et de l'Image imprimée, La Louvière, Belgie 1997–1998 The Masters of Graphic Art. 4th International Biennial Györ. Municipal Gallery, Györ, Maďarsko 1997 Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939–1989. Muzeum umění Olomouc, Olomouc; Sightlines. International Invitational Exhibition of Contemporary Prints. Prince of Wales Armoury, Edmonton, Kanada 1996 Graphica Creativa, 8. kansainvälinen taidegrafiikan triennale. Alvar Alto museum, Jyväskylä, Finsko; Norske internasionale grafikk triennale Fredrikstad 1995. Fredrikstad Bibliotek, Norsko 1994–1995 Solidart 2000. Katalánsko-slovensko-česká výstava kreseb a grafik. Muzeum umění Olomouc, Olomouc 1994 Intergrafia ´94. Światova Wystava Laureatów. World Award Winners Gallery, Katovice, Polsko 1993 Premio Internazionale Biella per l‘incisione 1993. Palazzo Ferrero della Marmora, Biella, Itálie; Mednarodni grafični bienále. Moderna galerie – Cankarjev dom – Galerie Tivoli, Ljubljana, Slovinsko 1991 Dal grottesco al magico. Grafica cecoslovacca contemporanea. Instituto nazionale per la grafica Calcografia, Řím, Itálie; Sapporo International Print BiennaleExhibition. Event Hall, Sapporo, Japonsko 1990 1. výroční výstava výtvarné společnosti Kruh. Galerie H, Kostelec nad Černými lesy; OL-13-89. Třináct olomouckých autorů v roce 1989. Výstavní sály prostějovského zámku, Prostějov; The 3rd Biennial Exhibition of Prints
in Wakayama.
Museum of Modern Art, Wakayama, Japonsko 1988 Contemporary Czechoslovak Prints. Fine Arts Building Gallery, Edmonton, Kanada; 1987 The Hanga Annual ´87. The 55th Exhibition of the Japan Print Association 1987. Metropolitan Museum of Fine Art, Tokio, Japonsko; Graphica Atlantica. Kjarvarsstađir Reykjavík, Reykjavík, Island; Čtyři olomoučtí výtvarníci. Jiří Lindovský, Ondřej Michálek, Oldřich Šembera, Jiří Žlebek. Ústav aplikovanej kybernetiky Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1984 XXIII Premi Internacional de Dibuix Joan Miró. Centre d‘Estudis d'Art Contemporani, Barcelona, Španělsko

Ceny a uznání | Awards and mentions:

2017 11e Biennale de Gravure de Liège. Liège, Belgie – Zvláštní uznání 2015 Grafika roku 2014. Praha Cena v kategorii malý formát 2014 Grafika roku 2013. Praha – Cena v kategorii tisk z hloubky a Cena v kategorii malý formát 2012 Grafika roku 2011. Praha – Čestné uznání v kategorii tisk z hloubky 2011 Grafika roku 2011. Praha – Čestné uznání v kategorii technika tisku z hloubky 2008 Grafika roku 2008. Praha – Cena firmy Metrostav v kategorii tisk z výšky 2007 Grafika roku 2007. Praha – Čestné uznání v kategorii linoryt 2005 Grafika roku 2005. Praha – Čestné uznání v kategorii linoryt 2004 Grafika roku 2004. Praha – Čestné uznání v kategorii linoryt 2003 4e Biennale de Gravure de Liège. Belgie – Zvláštní uznání 2001 Grafika roku 2001. Praha – Cena českých aerolinií 2000 Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka. Jelenia Góra, Polsko – Cena 1998 Linolschnitt heute IV. Bietigheim-Bissingen, Německo – Nákupní cena poroty 1997 Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka. Jelenia Góra, Polsko – Honorované uznání 1996 Grafika roku 1996. Praha – Cena časopisu Grapheion; Bienále české grafiky. Ostrava – První cena 1990 Mezinárodné bienále drevorez – drevoryt 1990. Banská Bystrica – Grand prix; International Print Exhibition ´90 Lviv. Lvov, Ukrajina – Čestná medaile 1988 12. Międzynarodowe Biennale Grafiki Kraków. Krakov, Polsko – Cena katovického vojvodství 1987 I Bienal Internacional de Gravuras – 87. Campinas, Brazílie – Cena 1986 11. Międzynarodowe Biennale Grafiki Kraków. Krakov, Polsko – Čestné uznání 1984 XIII Premi internacional de dibuix Joan Miró. Barcelona, Španělsko – První cena a stříbrná plaketa; 10. Międzynarodowe Biennale Grafiki Kraków. Krakov, Polsko – Čestná medaile

Zastoupení ve veřejných sbírkách | Represented in public collections:

Národní galerie v Praze, Oblastní galerie v Liberci, Alšova jihočeská galerie v Hluboké n. Vlt., Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie
Klatovy / Klenová, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzeum umění Olomouc, Slovenská národná galéria v Bratislave, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Muzeum narodowe Poznań, Kraków, Wroclaw, Łódz, Szeczin, Muzeum okręgowe Jelenia Góra, Fundació Joan Miró Barcelona, Kupferstich-Kabinett der Staatlichen Kusnsammlungen Dresden, Städtische Galerie Bietigheim-Bissingen, Centre de la Gravure et de l‘Image Imprimée La Louvière, University of Alberta Collections Edmonton, Istanbul Museum of Graphic Art Exhibitions, National Gallery of Art Washington DC, National Taiwan Museum of Fine Arts

Základní literatura | Bibliography:

Cesta z bodu A do bodu A. [Journey from Point A to Point A]. Exhibition catalogue. Texts by Karin Militká, Richard Drury. Galerie GASK, Kutná Hora, 2015.
OL-03-12. Ondřej Michálek. Exhibition catalogue. Text by Ivo Binder, Alena Nádvorníková, Ivo Janoušek, Jiří Valoch, Pavel Zatloukal, Jan Kříž, Olga Badalíková, Ondřej Michálek. Muzeum umění Olomouc, 2012. Tisky – příběhy. Prints – Stories. Text by Anna Strnadová. Oblastní galerie v Liberci, 2004


 


 

 

Slavnostní defilé. 2014 Nehoda na promenádě. 2016
Nové domy. 2010 Nové zahrady (lehátka). 2017

 

ZPĚT


 

Celoroční výstavní program Galerie Caesar je finančně podporován z grantu Ministerstva kultury ČR,
města Olomouce a Olomouckého kraje.

 

 

             © Galerie CAESAR  

 

NAVRCHOLU.cz