KATEŘINA ŽLEBKOVÁ  

Kateřina Žlebková

Kateřina Žlebková zakotvila na Hané teprve před sedmnácti lety, od roku 2006 je členkou Spolku olomouckých výtvarníků, a zdá se, že si své čestné místo díky svému talentu, a řekla bych oddanosti výtvarné práci, mezi olomouckými výtvarníky vydobyla. Už během svého výtvarného studia na ostravské fakultě v polovině sedmdesátých let udivovala jistotou své kresby. Kateřina vzpomíná s vděkem na noblesního Karla Svobodu, který ji vyučoval kresbě, grafice a kompozici. Mezi její profesory patřili také Zdeněk Kučera a Jaroslav Rusek. V dalších letech se věnovala činnosti editorské a pedagogické. Její sen, moci se cele ponořit do tvoření, do malby a kresby, se nakonec uskutečnil až po boku manžela, sochaře Jiřího Žlebka. Její práce bývají už několik let u Caesara součástí každoročních přehlídek členů spolku a vždy překvapí jejich dalším kvalitativním posunem.

Pokud jde o kresebnou práci, která má u ní své autonomní postavení, obohacuje podle Ladislava Daňka už dnes kodifikovaný pojem „olomoucká kresba“. Přes posunutou startovní čáru se během několika let Kateřina přidává k nepřehlédnutelným a uznávaným autorům: její kresby byly třikrát po sobě vybrány porotou pro výstavu finalistů prestižní mezinárodní soutěže Bienále kresby v Plzni, a to v roce 2010, 2012 a 2014. Perokresba sépií Slovo putovala na výstavy v Maďarsku a Německu v roce 2015. Uspěla též na Mezinárodní soutěži kresby ve Wroclawi v roce 2012. O šíři její kreslířské kreativity svědčí i kresebné návrhy tří cen pro Trilobit Beroun a naposledy cyklus akvarelů Dvě staré dámy prezentovaný na výstavě v kavárně Muzea umění Olomouc Café 87 na přelomu roku 2016 až 2017.

Kateřina vystavuje v Galerii Caesar celkem šestnáct velkoformátových perokreseb s různorodými tématy z let 2010–2016. Obdiv vzbuzují souhrou detailu a kompozičního řešení, mnohdy s nádechem lehkého humoru. Drobné postavičky, historické i současné osobnosti, vytvořené a přesně charakterizované několika citlivými tahy perem, vytvářejí plně významový detail v kompozici, která je například ve svém tvaru vlnou tsunami (Vlna), uzavřeným kruhem čtenářů (Večer) či kosmickými útvary biblického stvoření světa (Slovo I, Slovo II a Slovo III) jemně čitelná. Charakterizační přesnost figurálního detailu a jeho zařazení do významové struktury, která se jako by mimovolně a organicky rodí ve výtvarné metafoře mimo racionalitu záměru, vytváří niterné napětí mezi mikrokosmem a makrokosmem lidského bytí. A v plné vážnosti, pravdivosti, s vnitřním étosem i chvějivou plachostí svého poselství, které se nabízí divákovi k dešifraci. 

Anežka Šimková, listopad 2016
Kateřina Žlebková settled into the local Haná area nearly seventeen years ago; since the year 2006 she has been a member of the Society of Olomouc Visual Artists, and it seems that she earned her esteemed position among Olomouc artists due to her talent, and, I would add, devotion to art. The clarity of her drawing was already admired during her art studies at the university in Ostrava during the mid-1970s. Kateřina remembers with gratitude the noblesse of Karel Svoboda, who taught her drawing, graphic art and composition. She also studied under Zdeněk Kučera and Jaroslav Rusek. Afterwards she dedicated herself to editorial and teaching activities. Her dream, the possibility to immerse herself in creative work, into painting and drawing, was finally realised by being by the side of her husband, the sculptor Jiří Žlebek. Her works for several years now have been shown as part of the annual exhibition of the OSVA members, and always elicit surprise by their qualitative leap from year to year.

Speaking of her drawings, they have their own autonomous position in her work – enriching, according to Ladislav Daněk, the now codified concept of “Olomouc drawing”. Since crossing the starting line, in just a few years Kateřina has soared into a highly visible and recognised artist: her drawings have been selected by juries for the exhibition of finalists in the prestigious International Biennial of Drawing Pilsen three times in a row: 2010, 2012, and 2014. Her sepia ink drawing The Word travelled to exhibitions in Hungary and Germany in 2015. She also had success in the International Drawing Competition Wroclav in 2012. Proof of the development of her draughting creativity are the designs for three prizes for Trilobit Beroun and finally the cycle of watercolours Two Old Women, presented at an exhibition in the Olomouc Museum of Art coffeehouse Café 87 at the end of 2016 and beginning of 2017.

At the Galerie Caesar exhibition, Kateřina is exhibiting sixteen large-format ink drawings with diverse themes, made between 2010–2016. They are admirable for their interplay of detail and composition, often with a light touch of humour. Small figures, both historical and contemporary personalities, are depicted and precisely characterised with just a few delicate brushstrokes, placed by her in meaningful detail into a composition – for example in the shape of a tsunami wave (The Wave), a closed circle of readers (The Evening), or the cosmic forms of the Biblical world creation (The Word I, The Word II and The Word III) – subtly legible. The characterising exactitude of figural detail and its arrangement into meaningful structures which in a way spontaneously and organically give birth into artistic metaphor outside of the rationality of purpose, create an internal tension between the microcosmos and the macrocosmos of human being. And all in a seriousness, a veracity, with an internal ethos and quivering frailty of the message, which is offered up to the viewer to decipher.

Anežka Šimková, November 2016

 
   
Marmeládový den. 2012
perokresba, sépie, akvarel
Vlna. 2011
perokresba, sépie
   

 

ZPĚT


 

Celoroční výstavní program Galerie Caesar je finančně podporován z grantu Ministerstva kultury ČR,
města Olomouce a Olomouckého kraje.

 

 

             © Galerie CAESAR  

 

NAVRCHOLU.cz